Skip to main content

Esri – Juridisk information om tillgänglighet

Esris åtagande om tillgänglighet

Inom teknikbranschen förändras och förbättras produkter och deras funktioner dagligen. Esri är medvetet om att även om förbättringen av produktfunktioner betyder mycket för att öka effektiviteten för användare av respektive produkter, finns det ett lika stort och motsvarande behov av att säkerställa att funktionerna är tillgängliga för alla användare. Vår strävan efter att uppnå produkttillgänglighet för alla börjar med strävsam forskning om nya tillgänglighetsmöjligheter och fortsätter med utveckling och införlivande av dessa möjligheter i GIS-funktioner över hela vår produktlinje. Med varje ny version av ArcGIS arbetar vi målmedvetet med att öka våra kunders möjligheter att använda våra produkter och göra välgrundade val om vilka Esri-produkter som är bäst för dem.

För våra amerikanska kunder

Paragraf 508 Överensstämmelse i USA
Paragraf 508 i Lagen om rehabilitering (Rehabilitation Act) från 1973 (29 U.S.C. 794d) kräver att federala myndigheter köper in de teknikprodukter som är bäst med avseende på tillgänglighet. För att hjälpa myndigheter att fatta detta beslut publicerar Esri Rapporter om tillgänglighetsanpassning för våra olika produkter, baserat på VPAT®-version 2.4 reviderad upplaga (mars 2022).

Esris Rapporter om tillgänglighetsanpassning är avsedda att ge våra kunder en grundlig genomgång av produktbedömningar i relation till specifika tillgänglighetskriterier som Paragraf 508 så att de kan utvärdera och välja de produkter som bäst uppfyller deras tillgänglighetsbehov. Våra Rapporter om tillgänglighetsanpassning uppdateras regelbundet för att vi ska erbjuda den mest exakta och aktuella informationen för alla våra kunder.

Överensstämmelse med WCAG i USA
År 2017 offentliggjorde det amerikanska tillgänglighetsorganet US Access Board en regel om krav på informations- och kommunikationsteknik, som omfattas av paragraf 508. Dessa krav inkluderar implementering av tillgänglighetsriktlinjerna för Webbinnehåll i Web Content Accessibility Guidelines 2.0 genom hänvisning och tillämpning av Framgångskriterier och efterlevnadskrav på nivå A och nivå AA (WCAG 2.0 A & AA) på webbplatser men även i elektroniska dokument och programvara som inte finns på nätet.

Överensstämmelse med ADA i USA
Medan USA:s justitiedepartement har bekräftat ståndpunkten att den amerikanska lagen om funktionsvariation (Americans with Disabilities Act, ADA) också gäller webbplatser har det ännu inte fastställt en enhetlig juridisk överensstämmelse med standard för tillgänglighet. Detta har resulterat i att kraven i WCAG 2.0 A & AA har blivit aktuell standard för många statliga och lokala myndigheter och kommersiella enheter enligt Avdelningarna II och III i ADA.

För våra internationella kunder

Överensstämmelse med WCAG utanför USA
Då många av våra internationella kunder bor i jurisdiktioner där tillgänglighetslagstiftningen härleds från kraven i WCAG 2.0 A & AA, har vi noterat en ökad övergång till WCAG 2.1 A & AA-kraven i allt högre grad, som anger 17 ytterligare Framgångskriterier och efterlevnadskrav. Dessa ytterligare krav drivs främst av en önskan om att förbättra tillgängligheten för personer med synnedsättning, kognitiva svårigheter, inlärningssvårigheter och övergripande tillgänglighet i mobila enheter.

Med hänsyn till denna övergång har kraven i WCAG 2.1 A & AA införlivats i Esris Rapporter om tillgänglighetsanpassning. Esri kommer att fortsätta att utvärdera och lägga till nya WCAG-framgångskriterier när de läggs till i befintliga standarder som stöds.

Kontakta Esri Tillgänglighet

Skicka in din information, dina frågor eller dina kommentarer relaterade till funktionshinder, digital tillgänglighet eller hjälpmedelstekniker med ArcGIS-produkter. Vi ser fram emot att kommunicera med dig.